…voor inspiratie, levenswijsheid en bezinning

Posts Tagged ‘nine star ki’

Hoe Cijfers Je Toegang Geven tot Balans en Harmonie

Cijfers¹
Hoe zit onze wereld eigenlijk in elkaar? Waarom werkt Feng Shui met vijf elementen en Nine Star Ki met de negen verschijningsvormen van die vijf elementen? Waarom kan het dat deze twee methodieken op zo verrassend eenvoudige wijze disharmonie kunnen detecteren en harmonie kunnen herstellen? Hoe is het eigenlijk mogelijk dat ons leven, onze wereld slechts in een aantal cijfers is samen te vatten?

Naar aanleiding van een vraag van een mijn oud-studenten heb ik getracht deze in kort bestek te beantwoorden. Om daar te komen waar het allemaal samenvalt, begin ik bij het begin. Daar waar niets is en alles. Ik begin bij de 0.

Nul – 0
Nul wordt gezien als het niets, de leegte. Maar ook de oneindigheid en het alles. Het is een cijfer waar we weinig mee kunnen omdat het onmetelijk is en ook niet deelbaar of vermenigvuldigbaar. Het is, en dat is het. Misschien kun je wel zeggen dat het een cijfer is dat onmenselijk is. Immers niets in het leven van een mens is ooit 0.

Een – 1
De 1 wordt beschouwd als ‘die ene’, de ongekende. Het is ‘de punt’ die gezet wordt als aanzet tot een beweging, zoals je de pen op het papier zet om een verhaal te schrijven. Die aanzet vormt een zichtbare punt. De 1 vertegenwoordigt de singulariteit: een punt met oneindig grote dichtheid en oneindig klein volume. Immers in de punt die je pen op het papier zet, ligt een heel verhaal, een heel boek besloten die zo verdicht is dat er slechts een punt zichtbaar blijft. Singulariteit wordt beschouwd als een bijzondere gebeurtenis waarop de geldende natuurkundige wetten niet meer toegepast kunnen worden en ook ontoereikend zijn om dit fenomeen te verklaren.

Twee – 2
Hoort bij de lijn en vertegenwoordigt de dualiteit: een lijn verbindt immers twee punten met elkaar. Het is het cijfer dat alles splitst en daardoor niet alleen verdeeld maar ook verdeeldheid zaait. De 2 doorbreekt de hegemonie van de 1 en creëert een oppositie. De 2 laat als het ware de ‘andere kant’ zien en stelt je daarmee voor een keuze.

In het oude Soemerië betekenen de woorden die voor ‘een’ en ‘twee’ gebruikt worden overigens ook ‘man’ en ‘vrouw’. De 1 wordt dan ook als mannelijk beschouwd en de 2 als vrouwelijk.

Tot zover is er sprake van drie cijfers die elk een grootheid vertegenwoordigen die moeilijk te bevatten is. Alsof het niet van deze wereld is. Dat wat we wel kunnen bevatten, waar we in contact mee kunnen treden en ons mee kunnen verbinden, start bij het cijfer 3.

Drie – 3
‘ Three is the unfolding of the one to a condition where it can be known – unity becomes recognizable’ – C.G. Jung. En Honore de Balzac beschouwt ‘3 als de formule voor alle creatie’.

Bij drie begint de wereld zou je kunnen zeggen. De 0, de 1 en de 2 zijn van een orde die de menselijke maat overstijgt. De 3 brengt deze orde dichterbij en wel in een dusdanige vorm dat we er mee in verbinding kunnen treden. Het is de eerste stap van creatie, de 3 ontstaat immers uit de samensmelting van de 1 en de 2.

De driehoek is verbonden met het element vuur en met God. Het wordt beschouwd als een vorm waarin de beweging naar een punt bovenin toe gaat. Zoals in de driehoek van de vader, de zoon en de heilige geest er ook een beweging naar boven te herkennen is. De 3 vertegenwoordigt de Goddelijke vonk.

Vier – 4
De 4 is de stap die gemaakt wordt om in de stof af te dalen. De 4 wordt beschouwd als horende bij de materie van de aarde. In Feng Shui is de 4 en het vierkant de representant van yin, het vrouwelijke en van de aarde als hemellichaam. In het vierkant kaderen we het leven. Geven het vorm en stevigheid. Een van de belangrijkste bouwstoffen dat ons lichaam nodig heeft is zout, natriumchloride. Natriumchloride heeft een vierkante kristalstructuur en zorgt voor een vierkante ordening van atomen in ons lichaam.

Vijf – 5
De 5 representeert de mens en het stelsel van verhoudingen van het menselijk lichaam zoals Vitruvius dat in zijn ‘De Architectura’ heeft beschreven. Leonardo DaVinci heeft dit later in een zijn tekening ‘Vetruviusman’ geïllustreerd.

De 5 kan beschouwd worden als de mens die weliswaar uit de materie (4) is ontstaan, maar deze ook overstijgt. De 5 is immers samengesteld uit de 2, het vrouwelijke en ontvankelijke en de 3, het goddelijke. Dit principe verklaart, cijfermatig, de onbevlekte ontvangenis; de verwekking en geboorte van Maria zonder met de erfzonde te zijn belast.

Zes – 6
De 6 is het cijfer dat sterkte aan een vorm verleend. Een honingraat structuur is gebaseerd op deze universeler code van de zeshoek, waardoor er zo efficiënt mogelijk gebouwd kan worden op een wijze die de meeste sterke structuur oplevert. Sneeuwvlokken zijn opgebouwd uit hexagonale (6) vormen.

In het platte vlak hoort de 6 bij twee driehoeken die gespiegeld op elkaar worden gezet: een met de punt omhoog en een met de punt naar beneden, verbonden met elkaar via de basis.

Zeven – 7
De 7 wordt beschouwd als de vereniging van de goddelijke 3 met de 4 van de materie. God (3) schiep de wereld (4) immers in 7 dagen. De 7 is een religieus getal dat op fysiek niveau onze goddelijkheid beschrijft door bijvoorbeeld de 7 chakra’s. De religieuze waarde van de 7 kan herkend worden als de heilige geest (3) die in de stof indaalt (4), maar ook doordat in de bijbel verwezen wordt naar bijvoorbeeld de 7 plagen.

Acht – 8
De 8 is eigenlijk een stapeling van twee nullen, twee cirkels op elkaar. Dat is de wijze waarop in China de hemel en yang gekalligrafeerd wordt.

De 8 is verbonden met de 8 windrichtingen en de 8 verschillende stadia van transformatie tussen yin en yang. Het proces van mitosis, van celdeling, doorloopt ook 8 fasen voordat er twee nieuwe cellen zijn ontstaan.

Negen – 9
De 9 wordt beschouwd als verbonden met oneindigheid omdat de veelvouden van 9 altijd te herleiden zijn tot 9: 18 (1+8=9), 27 (2+7=9) etcetera.

Er zit ook een sterke symmetrie in de reeksen van 9:

2 x 9 = 18 81 = 9 x 9 8 + 1 = 9

3 x 9 = 27 72 = 9 x 8 7 + 2 = 9

Het is ook het laatste cijfer voor de 10 die de start van een nieuwe cyclus representeert, immers 1+0=1.

Het cijfer 9 is dus de laatste in de reeks en is verbonden met de cycli van kosmische tijd en de processen van geboorte, groei, volwassen worden en dood. De 9 hoort bij de mystieke mens die meester is geworden over de lessen van het leven en op weg is naar wedergeboorte en verlichting. De 9 vormt dan ook de basis van het magisch vierkant, de Ba Gua zoals we die binnen de Feng Shui gebruiken.

Platonische Lichamen

Ik schreef het hierboven al: de eerste drie cijfers vertegenwoordigen elk een grootheid die moeilijk te bevatten is. Alsof het niet van deze wereld is. Dat wat we wel kunnen bevatten, waar we in contact mee kunnen treden en ons mee kunnen verbinden, start bij het cijfer 3.

De 3 is ook het eerste cijfer dat in de vorm van een driehoek zijn weg heeft gevonden naar de Platonische lichamen. De Platonische lichamen zijn vijf regelmatige veelvlakken die door Plato in verband gebracht werden met de vijf kosmische bouwstenen van de wereld: vuur, aarde, lucht, water en hemelmaterie.

Keith Critchlow, professor of architecture in England, schrijft in zijn boek ‘Time Stands Still’ dat de neolithische mensen die ooit in Engeland leefden, 1000 jaar vóór Plato al bekend waren met deze vormen!

Vijfde Element

De vier eerste bouwstenen zijn eenvoudig te herkennen. De oude Griekse natuurfilosofen waren het er ook allemaal over eens dat alle materie op aarde uit deze vier elementen is samengesteld. Het vijfde element, de hemelmaterie, vraagt om wat uitleg. Plato ging er van uit dat er iets moest zijn dat de levenloze materie ook bezielt en ordent. Hij noemde dat element ‘hemelmaterie’ oftewel ether. De oude Grieken dachten dat dit element de hemellichamen opriep en Aristoteles, leerling van Plato, beschouwde het als het vijfde element; de kwintessens die aanzet vormt tot beweging.

De oude Grieken, met Plato voorop, kraakten als het ware de code van de onzichtbare structuren die de wereld vorm geven. Deze code geeft ons houvast omdat, hoewel alles gevormd wordt uit nette geometrie op atomair niveau, de onderliggende orde verloren gaat te midden van de wedijverende krachten van onze chaotische wereld. Door de principes van deze vijf bouwblokken, van deze Platonische lichamen te begrijpen, kun je de hele wereld meten en begrijpen.

De alchemisten zagen later in het vijfde element de wereldgeest, de spiritus mundi, vertegenwoordigt die het universum doordringt en zich aan elke menselijke rede onttrekt. Zij zagen het als een noodzakelijk ingrediënt om de steen der wijzen te vinden.

Over het vijfde element schreef ik al eens een blog met de titel: Feng Shui

Ook Feng Shui hanteert de vijf elementen als uitgangspunt voor de wijze waarop het leven zich openbaart en ordent. Het Platonische element lucht wordt in Feng Shui gezien als de equivalent van ‘metaal’. Ether, de hemelmaterie, is verbonden met het element ‘hout’.

Binnen de cyclus van de vijf elementen, wordt ‘hout’ gezien als het begin van de cyclus; het punt waar alles in beweging wordt gebracht. Net zoals Aristoteles het vijfde element, de kwintessens, beschouwde als het element dat aanzet tot beweging.

Element Vormen
Even terug naar de Platonische lichamen.

De tetraëder is een driedimensionale driehoek en ziet er dus uit als een piramide. De tetraëder verwijst naar het element vuur en naar goddelijkheid. Het is een viervlak.

De hexaëder is een driedimensionaal vierkant en ziet er uit als een kubus. De hexaëder verwijst naar het element aarde en de materie. Het is een zesvlak.

De octaëder is een driedimensionale dubbele driehoek en ziet er uit als twee piramides die met de basis tegen elkaar geplakt zijn. De octaëder verwijst naar het element lucht (metaal) en de geest. Het is een achtvlak.

De dodecaëder is een driedimensionaal pentagram en ziet er uit als een voetbal. De dodecaëder verwijst naar het element hout en de mens als levend organisme. Het is een twaalfvlak.

De icosaëder kent geen vaste basisvorm. De icosaëder verwijst naar het element water dat van zichzelf ook geen vaste basisvorm kent. Het is een twintigvlak.

Ordening
Deze Platonische lichamen zijn vormen die de bouwstenen van de wereld representeren maar ook toegang geven tot een ordening die we op een diep niveau kunnen herkennen. Harmonische verhoudingen zorgen voor een patroon dat we, bijvoorbeeld als het zich voordoet in geluid, kunnen herkennen en als harmonisch ervaren. Het ontbreken van harmonische verhoudingen zorgt voor aantoonbare onrust en chaos in onze hersenen.

Om te beschrijven of een verhouding harmonisch is wordt het getal Pi, het getal van de oneindigheid, gebruikt. Pi beschrijft een fysiek voorwerp en diens verhoudingen en de interconnectiviteit van een code, bijvoorbeeld van dat voorwerp. Pi beschrijft dus de harmonie van een patroon. En patronen verlenen houvast en creëren herkenbaarheid. Overigens komt elk bestaand getal ergens in de oneindige reeks van Pi voor!

Verbinding
Ook Feng Shui werkt met de harmonie van een patroon en de harmonische interconnectiviteit van de codes die binnen Feng Shui gebruikt worden.

Zo is de driehoek, die bij het element vuur hoort, de verbinding met het goddelijke en de ziel van de mens. Het vierkant is de materie van het element aarde, die zielloos is zolang wij er geen waarde aan toe hebben gekend. De vijfhoek, het pentagram, vertegenwoordigt ons als mens zelf. Via het beeld van de ‘Vetruviusman’ van Leonardo DaVinci, kunnen we ons verbinden met de harmonische verhoudingen van ons eigen lichaam. De dubbele driehoek reflecteert de ‘boven’ en de ‘beneden’ wereld en creëert een flow daartussen zoals het element metaal de flow tussen het aardse en het hemelse paradijs representeert. Als laatste overstijgt het twintigvlak het hier en nu en de vormen die ons zijn reflecteren, net zoals het water elke vorm van materie overstijgt en zich onttrekt aan welke vorm dan ook.

Nine Star Ki
De vijf elementen van de Platonische lichamen en van Feng Shui, representeren de bouwstenen van de wereld. Als mens zijn we echter meer dan materie alleen. Conceptual Feng Shui maakt dat duidelijk door de samenwerking met Nine Star Ki.

Nine Star Ki laat de negen verschijningsvormen van de vijf elementen zien, die samengebracht zijn in de Ba Gua. De Ba Gua betekent letterlijk ‘acht richtingen’. De acht windrichtingen, de acht stadia in transformatie tussen yin en yang, maar ook de acht fases van mitosis in een celdeling. Een Ba Gua is echter een magisch vierkant met negen vlakken. De acht richtingen zijn namelijk gegroepeerd rond een vlak in het midden, het centrum. Dit vlak is verbonden met de vijf, inderdaad de 5 van het pentagram en de dodecaëder. De 5 van de mens. Het is de mens die in het centrum van de Ba Gua staat en die de mogelijkheid heeft zich in 8 verschillende richtingen te bewegen.

Harmonie
De wijze waarop zowel Feng Shui als Nine Star Ki de harmonische proporties in een ruimte of in een leven van een mens beschrijven, is gebaseerd op de intrinsieke harmonie van beide systemen zelf. Als je elk van de negen cijfers die in de Ba Gua staan, van 1 tot en met 9, deelt door 5, levert dat een reeks op die in zichzelf de harmonische onderlingen verhoudingen van de individuele cijfers weergeeft, de harmonische interconnectiviteit van de codes waar Feng Shui en Nine Star Ki mee werken:

1 : 5 = 0,2

2 : 5 = 0,4

3 : 5 = 0,6

4 : 5 = 0,8

5 : 5 = 1

6 : 5 = 1,2

7 : 5 = 1,4

8 : 5 = 1,6

9 : 5 = 1,8

Code
Ondanks dat de toepassing van de cijfers 1 tot en met 9 in de Ba Gua ogenschijnlijk van een soort knullige eenvoud lijkt, gaat er een dieper liggende op harmonie gebaseerde code achter schuil. Een code die verwijst naar de vijf bouwstenen van de wereld. De vijf bouwstenen die Plato zo duidelijk als zodanig wist te herkennen en de neolithische mens al eeuwen vóór hem. Het zijn deze bouwstenen die gebruikt kunnen worden om een wereld die in disbalans is, om een leven dat in disbalans is, te herstellen naar zijn goddelijke basis harmonie.

Cijfers geven toegang tot het herkennen van balans en disbalans. Van harmonie en disharmonie. Met het je bewust worden van de cijfers die je persoonlijk code vormen, ontsluit je als het ware je persoonlijke, dieper liggende harmonie. Jouw persoonlijke goddelijke basis. Nine Star Ki laat je zien en ervaren wat jouw persoonlijke code is, zodat je daarmee snapt waarom en wanneer er disbalans ontstaat. Maar vooral ook krijg je daardoor inzicht in wat je nodig hebt om de balans te herstellen!

Consult
Voor een persoonlijk, online Nine Star Ki consult, kun je altijd vrijblijvend contact met me opnemen.

“Vanochtend werd ik wakker en het is niet of er een kwartje valt maar het regent kwartjes gewoon. Alle momenten dat mij vuur vanuit de buitenwereld aangereikt werd zie ik nu kristalhelder voor me. En ik maar door de blubber door baggeren omdat ik erover na ging denken, wikken/wegen m’n aarde 8 in interne actie waarschijnlijk… Nu kan ik er niet meer omheen; Vuur is ‘in my face’…. en nu zie ik dat ik over vuur niet hoef na te denken maar dat het over voelen en doen gaat! Heb ook de dvd ‘Power of the Heart’ tevoorschijn gehaald (ook aangereikt van buitenaf). Het kwartje dat je me gisteren aanreikte wb m’n broer (100% hout, uitwijken naar metaal) is ook gevallen. NSK is voor mij echt alsof de mist optrekt, zo gaaf! En het is vast nog maar een tipje van de ‘mist’ sluier.” – Jeannette

Voor deze blog heb ik de volgende boeken geraadpleegd:

  • Gateway to the Heavens, Karen L. French | Publishing Limited, Marlow – 2008
  • The Dymaxion World of Buckminster Fuller, R. Buckminster Fuller and Robert Marks | Anchor Books, New York  -1973
  • Sacred Number and the origins of civilization, Richard Heath | Inner Traditions, Rochester – 2007
  • The Power of Limits, György Doczi | Shambhala, Boston – 1981

¹) Het verschil tussen een cijfer en een getal, is hetzelfde als tussen een letter en een woord. We beschikken of tien cijfers die samen allerlei getallen kunnen vormen.

Nine Star Ki Voorspelling 2017

De energie van het nieuwe jaar wordt vertegenwoordigd door het element 1-water. Dat zegt misschien niet zoveel, maar water is het element dat kwaliteiten als rust, stilte en inactiviteit vertegenwoordigt. Water heeft niet alleen letterlijk betrekking op de flow van het leven, maar ook op de onderstroom van datzelfde leven. Dat wat zich graag onder de oppervlakte verborgen houdt en de fundamenten van ons bestaan losweekt. Water vertegenwoordigt die hele grote wereld van het onbewuste. Waar onze sluimerende talenten zich verborgen houden en waar angsten op de loer liggen.

In eerste instantie klinkt dit spannend en mysterieus. Wat het uiteraard ook is. De energie van het nieuwe jaar vormt echter ook een uitdaging om op bewuste wijze met onze onbewuste kanten om te leren gaan. Of dat nu talenten zijn die nog in ons onbewuste ronddobberen. Of pijn en verdriet over onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Of de angst voor het onbekende en onzekere.

Cyclus

De Nine Star Ki cyclus van de Chinese astrologie omvat een periode van negen jaar waarin telkens een ander element de centrale positie van de Ba Gua inneemt. Deze centrale positie is van groot belang omdat van daaruit invloed wordt uitgeoefend op alle gebieden van de Ba Gua en daarmee van het leven. Op alle levensaspecten dus waar we mee te maken hebben. Het element dat deze centrale positie inneemt, bepaalt de tendens van het jaar.

Afgelopen jaar werd deze tendens bepaald door het element 2-Aarde dat centraal stond, een element dat veel aandacht genereerde voor thema’s als ‘huis en haard’, de rol en positie van de vrouw in de maatschappij, en de rol die (op)voeding heeft in de ontwikkeling van een gezond leven.

De ver-van-mijn-bed show was afgelopen jaar beslist afgelopen en de ellende uit Verweggistan stond bij ons ineens op de deurmat. Letterlijk. Evenals de sociale mores die, als we op vakantie zijn, een interessante en boeiende antropologische invalshoek biedt maar geplaatst binnen de context van onze Westerse verworvenheden schrijnend zichtbaar maakt hoe vooral de omgang met vrouwen tekort schiet; het was een belangrijk thema voor 2016. Evenals het begrip huis-en-haard dat een totaal nieuwe lading heeft gekregen. Niet alleen vanwege eveneens de vluchtelingen, maar vooral ook omdat de vanzelfsprekende eisen die we stellen aan ons huis vanuit een vernieuwde visie op wonen bijgesteld zijn geworden. Zo zal ondermeer koken op gas in de toekomst plaats gaan maken voor koken op duurzaam opgewekte energie en worden de regels van het bouwbesluit aangepast.

Voor veel mensen heeft het afgelopen jaar op deze gebieden veel verandering teweeg gebracht of zijn verreikende inzichten ontstaan. Inzichten die ongetwijfeld ook tot grote veranderingen hebben geleid. Vanuit die blijvende en voor velen ingrijpende verandering wordt de overstap gemaakt naar het nieuwe jaar.

Algemeen

Op 28 januari begint dit Chinese nieuwe jaar. Wat voor ons ligt is een jaar vol nieuwe kansen en mogelijkheden. Er zal sprake zijn van meer yin in de energie-kwaliteit van het jaar en dat zal ogenschijnlijk tot wat meer rust in de tot nu toe gevoelde stress van versnelling leiden. Een jaar dat kan voelen als een adempauze óf door sommigen ervaren zal worden als een vastlopen. Een jaar waarin het mogelijk is dat de water energie ons terugbrengt naar onze eigen bron. Grote vraag is dan natuurlijk hoe zuiver en authentiek onze persoonlijke bron van leven eigenlijk is. Dat raakt aan wat een thema kan worden dit jaar. Het element water staat namelijk centraal in de positie van de Ba Gua waar normaliter het element 5-aarde resideert. En dat geeft problemen want water en aarde vormen samen een modderpoel waarin veel kan vastlopen. Het zorgt voor vertraging, voor vermoeidheid, voor ontbreken van duidelijkheid. Het vraagt om geduld en om het langzaam aan te doen. Concreet betekent dit dat het komende jaar processen vast kunnen lopen of tot stilstand kunnen komen doordat er vertroebeling ontstaat. Het gebrek aan helderheid zal ons laten verzanden in geworstel om boven te blijven.

Ook zorgt het water ervoor dat de fundamenten van aarde los gespoeld worden waardoor de stevige bouwwerken die we in ons leven hebben doen verrijzen ineens op drijfzand gebouwd blijken te zijn. De ogenschijnlijke rust kan plotseling de vorm aannemen van een tsunami aan emoties die de wereld, onze wereld, zal overspoelen. Een tsunami aan emoties die de structuur en houvast biedende kaders verdrinkt. De vijver, waarin het normaliter rustgevend rimpelt, overspoelt het land en weekt onze zorgvuldige aangebrachte sociaal-economische botox los.

Dijken

In november zag de Nederlands-Vlaamse dramaserie ‘Als de dijken breken’ het licht. Deze serie, zeker de eerste drie afleveringen, laat onomwonden zien wat er kan gebeuren als het water letterlijk ons land overspoelt. Het biedt een voorschouw op wat ik hierboven in meer abstracte termen heb geschetst. Als het water komt, verdwijnt status en macht en staan we collectief tot de nek in de modder.

Een dergelijke energetische tendens daagt uit om de zekerheden niet meer buiten ons te zoeken, maar deze boven te laten drijven vanuit de eigen oorsprong, de eigen bron van bestaan. Deze bron wordt binnen de Nine Star Ki gekoppeld aan datgeen in ons wat ‘oer’ is. Wat levens overleeft en de essentie vormt van wie en wat we zijn. Het vraagt om een naar binnen keren. Het vraagt om het bevragen van onszelf. Wie zijn we? Wie willen we zijn? Wat willen we zijn? Wat is voor ons de essentie van ons bestaan? Dit geldt uiteraard voor ieder van ons persoonlijk, maar niet minder ook voor de wereld als geheel. Wat is de aarde voor wereld? Wat wil ze zijn? 1-Water in 5-Aarde maakt de wereld vloeibaar, intuïtiever. Misschien is dat wel de nieuwe beweging: die van een vloeibare samenleving waarin ruimte is voor de gevoelde werkelijkheid. Een werkelijkheid die haaks staat op al het bedachte en geconstrueerde!

Botsen

Maar het duurt misschien nog even voor we die nieuwe wereld gerealiseerd kunnen zien. Want ‘Voorspellen is niet moeilijk, de toekomst vormgeven wel.’ volgens Frank Kalshoven (Volkskrant). De gevoelige, emotionele binnenwereld van water is hoog sensitief, intuïtief en uiterst gevoelig voor invloeden van buiten. Angst is de grote genius die water totaal los kan slaan van haar ankers. Aarde daarentegen is de zekerheid zelve en vindt houvast in het praktische en dagelijkse reilen en zeilen van het bestaan. Compassie en vertrouwen maken aarde tot een buitengewoon sociaal en ankerend element.

Samen vormen ze elkaars tegenpolen die als in een ‘was sich liebt das neckt sich’ dans om elkaar heen wervelen. Water weekt de soms wat al te starre, koppige en conservatieve houding van aarde los. Aarde vormt de bedding waarbinnen het water vrijelijk vanuit haar bron kan stromen. Tenminste, als ze zich houden aan de regels van hun uitdagende liefdesdans. Gevoeligheden zullen dit jaar echter heftig botsen met het praktische aardse.

Als water de controle verliest en grenzeloos buiten haar oevers treedt, verdrinkt de vruchtbare voedingsbodem die aarde normaliter voor ons is. Als aarde zich met de hakken in het zand verzet tegen welke verandering dan ook, droogt de bron van nieuw leven en van groei brengende veranderingen op, ons als verschrompelde mummies achter latend.

Water, kortom, botst met aarde. Of omgekeerd. Het effect is nagenoeg hetzelfde. In dit jaar zal deze tendens daardoor leiden tot een toename van onzekerheden. Onzekerheden die enerzijds betrekking hebben op onszelf en onze eigen authenticiteit, autonomie en autoriteit. Onzekerheden die anderzijds betrekking hebben op alles wat we tot nu toe als onwrikbare zekerheden hebben beschouwd. We zullen veel verliezen! Aangezien water niet alleen betrekking heeft op emoties en het onbewuste, maar ook op carrière en alle vormen van transport, gaat ook daar nog het nodige vastlopen. Het is heel goed voorstelbaar dat we komend jaar de langste file ooit zullen gaan ervaren!

Aangezien het element water tevens ‘het volk’ vertegenwoordigt, is een botsing tussen gemoederen die hoog oplopen en autoriteiten en gezagsdragers (deze laatsten zijn beide 5-aarde) niet ondenkbaar. Een volksopstand, bijvoorbeeld in Amerika, zal veel angst en onzekerheid veroorzaken en nog verder de fundamenten van ons bestaan ondermijnen.

Het Volk

Het element water, dat ‘het volk’ vertegenwoordigt, vormt als het ware de metafoor voor wat wij mensen, wereldburgers, denken, voelen en ervaren. Dat 2017 gedomineerd wordt door het element water, betekent dus feitelijk dat het komende jaar gedomineerd wordt door ‘het volk’. ‘Het volk’ zal van zich laten horen zoals nooit tevoren. De elite, de heersende macht (5-aarde) mag zijn boeltje pakken of krijgt op zijn minst een flinke veeg onder uit de pan.

Water, ‘het volk’, creëert een dusdanig ondermijnende onderstroom, dat het fundament onder vele sociale en maatschappelijke structuren weggespoeld wordt en ineen zakt. Water maakt van de aarde structuren van onze gevestigde orde een niet te doorgronden brij van drijfzand waarin elk proces vastloopt en ten onder gaat. In een dergelijke blubber van emoties dreigt de ratio losgeslagen rond te dobberen als een uitstervende diersoort. Al dat water laat ons keuzes maken op basis van sluimerende en vage gevoelens. Van oude, onverwerkte sentimenten. Van motieven die we zelf ook niet altijd helder hebben.

Water ondermijnt de heersende macht van de economische 5-aarde. De heersende macht die in de 20ste-eeuw-definitie van economie deze omschrijft als de wetenschap die zich bezighoudt met de verdeling van de schaarse goederen. Water ondermijnt de heersende macht van economische voorspellingen bijvoorbeeld. Die willen ons doen geloven dat we enkel uit zijn op het vergroten van onze welvaart. Dat we dus een economische groei kunnen verwachten in 2017. Dat we het economische belang van een EU onderschrijven. Dat we bij het nemen van besluiten uitsluitend te rade gaan bij onze ratio en weloverwogen knopen doorhakken. En dat we in dat proces onze gevoelens, zeker die van angst, diskwalificeren als niet ter zake doend.

Wij burgers, ‘het volk’, drijven echter op een onderstroom van onderbuikgevoelens, vage sentimenten en vooral op angst. Op het sluimerende idee dat we slachtoffers zijn van processen die we niet begrijpen en over onze hoofden worden uitgespeeld. Dat maakt de uitkomst van onze besluiten totaal onvoorspelbaar. De niet verwachtte Brexit, de verkiezing van Trump en de groei van de PVV zijn daar schrijnende voorbeelden van. Dan wordt ‘macht kwetsbaar voor de vastberadenheid van burgers’, zoals Asha ten Broeke onlangs in de Volkskrant schreef. Wij mensen, wij wereldburgers, veranderen de samenleving en daarmee onze wereld. Niet onze leiders! Grote vraag echter is of de aanzet tot deze veranderingen wortelt in angst of in het intrinsieke vertrouwen dat het wegvallen van zekerheden ook kansen biedt.

Hoop

Ten Broeke schreef ook: ’Hoop zit in de premisse dat we niet weten wat er gaat gebeuren, en dat die onzekerheid ruimte biedt om iets te doen.’ Onzekerheid zal er volop zijn komend jaar, maar dus ook de ruimte om iets te doen. Om het anders te doen. Dat begint bij jezelf. Door je terug te brengen bij jezelf bijvoorbeeld; wat is je bron van oorsprong, je oorspronkelijkheid? Waar ben je nog authentiek? Waar heb je je geconformeerd (aarde!) aan de heersende mores (aarde)? Want water herinnert ons aan onze kwetsbaarheid. Het leert ons ons eigen emotionele centrum te vormen en overeind te blijven in de waan van de dag. Het helpt ons te herinneren dat we allemaal waterdragers zijn en het land, de wereld, schoon kunnen spoelen van alle onwelwillendheid die er zich gevestigd heeft.

Hoop vind je in re-sourcing, in het herbronnen. Van jezelf, je werk, hoe je omgaat met anderen en met de rest van de wereld. ’Wat werkt voor jou?’ is een goede vraag die Wenske Pasman, auteur van het boek Jouw Leefstijl Formule, ons voorhoudt. Een werkelijk in contact zijn met je authentieke oorsprong, ontneemt angst de macht die het over je kan hebben. Ook daarin laat water zien dat een heersende macht ondermijnt kan worden!

Hoop vind je in het onschokbare vertrouwen in het bestaan, waarin niets zonder reden gebeurt en alles de groei, jouw groei dient. Dit vertrouwen neemt de angst waar en delft daardoor niet het onderspit. Het stroomt mee in de flow van het leven, van het universum. Waar alles één is.

Water is de bron met daarin de geheimen van het leven. 1-Water in de 5-aarde positie zorgt enerzijds voor destructie maar gelijktijdig ook voor bevrijding. Bevrijding van geconditioneerde overtuigingen waardoor traditionele, vaste vormen plaats maken voor een vloeibare, amorfe vormloosheid. Een vormloosheid die op elk gewenst moment elke gewenste vorm kan aannemen. Een vorm die je naar jouw wens en idee schept en laat ontstaan. Flexibiliteit ten top! De uitdaging die hierin besloten ligt is vanuit welke intentie, vanuit welke kernkwaliteit je deze ruimte om te bewegen benut. De Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter zegt: “De enige bron van winst, is het vinden van Neue Kombinationen”!

Yin

Het element water vertegenwoordigt, naast de al bovengenoemde aspecten, bovenal het feminiene. Het archetypisch vrouwelijke. Dat wat in de aldurende Tao-dans van yin en yang, de vernietigende kracht is. Wat afbreekt om weer op te kunnen bouwen, waardoor het in feite de grootste scheppende kracht is die er bestaat. Een kracht die in staat is om vanuit stilte, vanuit zachtheid, vanuit onzichtbaarheid de grootste bouwwerken, de grootste ego-structuren van het om zich heen razende yang omver te werpen.

Deze kracht laat zich vooral zien in hoe vrouwen zich, in zeer algemene termen, gedragen. Zij verrichten veelal op de achtergrond hun werk. Komen, ondanks alle gunstige arbeidsvoorwaarden, nog steeds niet echt bovendrijven in de maatschappelijke gelaagdheid. Houden te vaak nog hun mond als de haantjes om hen heen elkaar de loef trachten af te steken.

Het is het yin, het vrouwelijke, in de vorm van het element water dat de scheuren in het maatschappelijk en economische weefsel binnensijpelt en daar een eerste voorwaarde legt voor nieuwe groei. Niet door daar al een zaadje te planten, maar door de verdichtte aarde-klonten uiteen te laten vallen. Zacht, klont voor klont, korrel voor korrel. Yin heeft geen haast maar laat ondertussen onze emotionele, economische en maatschappelijke fundamenten kraken in hun voegen.

Het is het archetypische vrouwelijke yin dat de aanzet zal geven tot een serieuze aantasting van het egocentrische patriarchaat waar we nu al zo lang onder gebukt gaan.

De Invloeden Van 2017 Op Elk Van De Elementen

1-Water (Geboren In 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999 En 2008) In 5-Aarde

Waar ben jij je authenticiteit kwijt geraakt? In hoeverre is jouw verbinding met de bron nog zuiver, krachtig en niet gecompromitteerd? Volg jij de (levens)carrière die jouw ziel voor ogen had voor dit leven? Op welke gebieden in je leven is het noodzakelijk dat je barrières wegneemt? Het is een jaar waarin je wordt uitgedaagd emoties uit het verleden los te laten. Het zal niet eenvoudig zijn, maar de beloning is groot: het weer vrijelijk en ongehinderd kunnen laten stromen van jouw flow of life.

Geef dit jaar eindelijk je carrière handen en voeten! En dan heb ik het niet over de ‘carrière’ die er enkel voor zorgt dat je, half op de automatische piloot, je werk doet en elk jaar je bonusje binnenhaalt. Dit betreft de carrière die je daar brengt waar je hoort te zijn: bij jezelf, je eigen bron van leven! Durf je te laten beroeren door al die buitengewone talenten en vaardigheden die, verstopt in je onbewuste, op ontdekking wachten. Zet je duikbril op en waag de sprong in het diepe! Voorbij de emoties uit het verleden, voorbij de angst voor het onbekende. Daar ligt een schat met wat er echt toe doet!

5-Aarde (Geboren In 1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004 En 2013) In 9-Vuur

Terwijl 1-water haar best doet om de stoelpoten onder 5-aarde vandaan te zagen, staat 5-aarde zelf zich te warmen in de riante positie van 9-vuur. Ondanks de ondermijnende werking van water op aarde, zal het lijken dat de macht van aarde zich dit jaar extra arrogant laat zien. Het heeft niet in de gaten, of weigert onder ogen te zien dat de fundamenten van die macht bloot gelegd worden. Dat de fundamenten door een onophoudelijke tegenstroom ondermijnd worden. Deze schone schijn kan nog lang opgehouden worden. Zozeer dat wij, burgers van de wereld, misschien de moed gaan verliezen dat er ooit nog eens een einde gaat komen aan het haantjes gedrag van onze wereldleiders. En haantjesgedrag gaan we zeker zien! Deze tendens zorgt voor krachtmetingen, krachtpatserij en provocaties over en weer tussen wereldleiders die zich graag in de spotlight werken.

Doordat 9-vuur niet alleen gaat over warmte, maar ook over licht, liefde en transformatie, geeft deze tendens ook aan dat juist machtsstructuren worden blootgelegd. Er bestaat de mogelijkheid dat machtsverhoudingen transformeren. Dat China en Amerika zich bijvoorbeeld totaal anders gaan opstellen naar elkaar. Dat geldt ook voor andere traditionele machtsverhoudingen zoals die bestaan tussen Europa en Amerika, of tussen Rusland en Europa. Doordat het element van de macht, 5-aarde, in de 9-vuur positie staat, wordt deze onherroepelijk veranderd. Menig leider of vooraanstaand figuur zal afgerekend worden op zijn of haar intrinsieke kwaliteiten en het vermogen consciëntieus te handelen. ‘If you don’t walk your talk, you’ll have to face the consequences’, Chani Nicholas. Het zorgt ervoor dat het opgeblazen ego van de schone schijn en Hollywood glamour, geaard wordt en weer met beide benen op de grond wordt gezet.

Tegelijkertijd gaat de wereld, de mensheid collectief door een groot transformatie proces. We ondergaan allemaal de invloed van het louterende vuur. Mede onder invloed van de grotere cycli op de achtergrond, verandert onze wereld en voltrekt zich een transformatie van ongekende orde.

Als 5-aarde mens zul je dat dit jaar tot op het bot zo ervaren. Geen steen blijft op de ander. Wat je houvast biedt is de macht en de kracht van liefde, inspiratie, creativiteit en van een gezond ego. Weten wie je bent. Weten wat je bent, creëert een podium waarop je dat aan de rest van de wereld kunt laten zien. Wees een voorbeeld! Laat zien wat je bereikt hebt! Inspireer anderen met de transformatie die je in je leven hebt voltrokken! Gebruik de macht en de kracht van liefde om een rots in de branding te zijn in deze woelige tijden. Zowel voor jezelf, als voor je persoonlijke sociale cirkel waarin jij het middelpunt vormt. Sta. Sterk. Vol. Liefde. Compassie. Mededogen. Oordeelloos. Warm. Stevig. Als lichtend voorbeeld.

9-Vuur (Geboren In 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000 En 2009) In 4-Hout

Ondertussen, in de positie van 4-hout, wordt 9-vuur aangenaam in de watten gelegd.  Hout stookt het vuurtje lekker op waardoor het groeit en niet alleen in omvang, maar ook in intensiteit toeneemt. Het kan een hysterische, chaotische groei veroorzaken in het zoeken van verbinding met anderen. Enerzijds kan dit een soort van turbo-injectie voor de groei van de deeleconomie betekenen. Anderzijds wordt ook de traditionele handel hierdoor beïnvloed en zal een krankzinnige en explosieve groei laten zien. Als dat niet in goede banen geleid wordt, kan dit leiden tot uitputting. Bijvoorbeeld in de vorm van een stijgende rente en toenemen van inflatie. Laat je dus niet gek maken als cijfers voorspiegelen dat de economie verder groeit! Het tempo waarin dit gebeurt is er een die we niet kunnen volhouden. Vooral niet omdat dat de oude economie is die juist op alle fronten terrein verliest. Maar, zoals ik al schreef, de schone schijn kan nog even opgehouden worden. Maar niet lang meer!

Als 9-vuur word je uitgedaagd om jezelf te laten zien. Om je hart te verbinden met wat je doet en met alle (persoonlijke) situaties die hopeloos voelen. Dit is een tendens die je een enorme kans biedt op groei door transformatie! Laat de kunstenaar in jezelf een creatieve uitweg scheppen uit je persoonlijke impasse. Blijf jezelf er aan herinneren om ook van het leven te genieten. Om in alle verwarring, warmte en compassie voor elkaar te blijven koesteren. Om te blijven lachen! Verlies niet de hoop!

Deze tendens toetst of jouw liefde, jouw compassie deelbaar is. Of je onvoorwaardelijke liefde kunt voelen voor je familie, je bondgenoten, je persoonlijke welvarendheid, voor jezelf. En als je dat kunt voelen, laat het dan zien! Maak jezelf in het netwerk van menselijke verbindingen zichtbaar en deel je zichtbaarheid. Deel je gratis licht uit op voor anderen misschien de donkerste momenten van hun leven. Het zal je laten zegevieren over je rivalen en vijanden zonder hen in een strijd te moeten verslaan.

Maar pas op! Teveel verbinding met anderen brengt je weg bij jezelf. Het vuur kan juist ook een onrust in je welvaart, je welvarendheid veroorzaken. Je gevoel van tevredenheid kan daardoor onder druk komen te staan. Als je niet tevreden kunt zijn met de overvloed die er nu is in je leven, kan dat ernstig jaloers maken waardoor je onverantwoorde stappen gaat zetten.

Wees dus helder in de visie die je voor jezelf en je leven hebt. Verlies niet de hoop! Maar blijf de overvloedig aanwezige creativiteit, inspiratie, liefde en compassie uitdelen opdat ook anderen erdoor getransformeerd kunnen worden.  Het zal je meer exposure en als gevolg daarvan, meer welvaart opleveren.

4-Hout (Geboren In 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996 En 2005) In 8-Aarde

Deze tendens is een reality check. 4-Hout beweegt zich als element graag als verbinder tussen andere grootheden, zonder zichzelf echt vast te leggen. Het vertegenwoordigt als ambassadeur het thuisland in den vreemde. Het schept als handelsreiziger graag een band tussen leverancier en afnemer. Het beschikt over tal van connecties zonder zich daar altijd erg bewust van te zijn. Het deelt genereus en verbindt mensen met een hartelijke vanzelfsprekendheid. In deze tendens maakt het 4-hout contact met de kennis, de wijsheid, de ervaringen van het wijze 8-aarde. Dat roept de vraag op of jij als 4-hout ook bereid bent, ook durft om de eigen kennis, wijsheid en ervaringen te delen. Om jezelf in het spel te brengen om het maar zo te zeggen.

Het is makkelijk om als 4-hout een beetje vanaf de kantlijn toe te zien op hoe mensen zich langs de lijnen van verbinding die jij hebt uitgezet, heen en weer bewegen. Hoe ze dingen met elkaar ondernemen. Hoe ze zich met elkaar uiteen zetten. Hoe ze een netwerk tot leven brengen. Het wordt echter een heel ander verhaal als je zelf mee gaat doen. Jouw kennis deelt. Jouw ervaringen beschikbaar stelt zodat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen.

Ervaringsdeskundigen zullen dit jaar meer op waarde worden geschat. Ze worden niet alleen serieuzer genomen, ze zullen hun kennis delen met anderen die daar belang aan hechten. Niet de manager van een onderneming of zorginstelling wordt om zijn of haar mening gevraagd. Maar de mensen die op de werkvloer staan. Die aan het bed staan om mensen te verzorgen.

De aard van 4-hout is gericht op groei. Een groei die wordt ingegeven door ervaringswijsheid, zal er heel anders uitzien dan wanneer deze wordt ingegeven door een slim, economisch model. Ervaringswijsheid zal beslist voor een revolutie in managementsystemen zorgen. Niet de hoogste opleiding, maar de meeste ervaring zal hoger gewaardeerd gaan worden. Dat betekent dat bestaande netwerken hun fundament vooral zullen verstevigen op basis van kennis en ervaring.

Als 4-hout word je dit jaar uitgedaagd om je wijze vrienden op te zoeken. Om je band met hen te verstevigen en te verdiepen. Zij vormen een voedingsbodem waarin jij je wortels kunt laten groeien. Anderen zullen je als gevolg daarvan minder willen omarmen en wellicht ook loslaten.

8-Aarde (Geboren In 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001 En 2010) In 3-Hout

Het element 8-aarde gaat, ondanks dat het in het energetische model van de Ba Gua aan de opwaartse kant staat, over alles wat verwerkt is. Een beetje over het verleden dus. Deze tendens zorgt dat dat wat oud is, wat al verwerkt is en eigenlijk al een beetje aan de kant geschoven was, weer nieuw leven ingeblazen wordt. Je zou kunnen spreken van een regelrechte wedergeboorte. En waarvan? Bijvoorbeeld van oud werk dat opnieuw gepubliceerd wordt. Of van al eerder gebruikte, revolutionaire gedachtes of slogans die opnieuw ingezet worden om dingen in beweging te brengen. Protestdemonstraties zullen weer uit de mottenballen gehaald worden. Radicale opvattingen worden afgestoft en prijken weer op de schoorsteenmantels. We gaan weer de barricades op! Oude wijn in nieuwe zakken maar daardoor niet minder waardevol! Deze tendens werkt met name uit op het gebied van familierelaties en sociale structuren.

Als 8-aarde krijg jij dit jaar te maken met het schokkende inzicht dat de nieuwe koers die je wilde gaan varen, al eeuwenoud is. Je word je bewust van het feit dat je dit al vele malen hebt meegemaakt en deze verandering al vaker hebt ingezet. Het grote verschil met voorgaande keren is dat je je nu er meer bewust van bent. En dat is goed nieuws voor iedereen die je daardoor met jouw ervaringen een nieuw en alternatief perspectief kunt bieden.

Er is al aangetoond dat de ontwikkeling van kennis of het hebben en ondergaan van bepaalde ervaringen, leidt tot blijvende aanpassing in het DNA. Dat betekent dat wat jij nu doet, leert en ervaart, doorgegeven wordt aan volgende generaties. Tenminste, als je nog kinderen krijgt. Deze tendens leidt daarom tot blijvende vernieuwing, blijvende verandering in familiestructuren. Maar zelfs als er geen nageslacht meer voor jou in het verschiet ligt, levert jouw ontwikkeling een bijdrage aan de ontwikkeling van het wereld DNA.

Reden genoeg om van de bank af te komen, de tv naar de kringloop te brengen en weer een studieboek ter hand te nemen. Hard werken, hard studeren werpt dit jaar zijn vruchten af! Niet alleen in de vorm van persoonlijke groei, maar ook in de vorm van de groei van je bedrijf of carrière. Het zal je in ieder geval geen windeieren leggen!

3-Hout (Geboren In 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997 En 2006)  In 7-Metaal

Durf jij je droom te leven? Durf jij het aan om jezelf opnieuw uit te vinden? Om je te bevrijden van de regels van het spel, zodat je ermee kunt breken? Deze tendens daagt je uit je te realiseren dat je voor jezelf kunt denken, buiten het gedrag van de kudde om. Het helpt je om los te komen van volgzaamheid en gehoorzaamheid. Om de ideeën die in je groeien, daadwerkelijk naar buiten te brengen. Om ze uit te spreken zodat ze hun weg outside the box kunnen vinden.

Het helpt je om je er aan te herinneren dat bang zijn deel uitmaakt van het proces. Maar ook dat angst niet de juiste reden is om van het proces af te zien. Houd moed! Houd onbevangen moed en laaf je aan de tomeloze energie van 3-hout om de boel in beweging te houden. Om jezelf uit te dagen om je als een klein kind vol enthousiasme over te geven aan de intelligentie van je ideeën en die ook te herkennen. Te erkennen!

3-Hout vernieuwt. Het vernieuwt het leven. Het vernieuwt processen. Het vernieuwt alles wat het einde van de eigen cyclus bereikt heeft. Aangezien 3-hout dit jaar in de positie van 7-metaal staat, het element dat verbonden is met het levensaspect kinderen, is een geboortegolf daarom niet ondenkbaar. Maar het kan ook een vernieuwing van de positie van kinderen in de maatschappij teweeg brengen: ‘Save the children’ zoals Curtis Mayfield zingt, wellicht betreft dit niet zozeer het redden van kinderen in oorlogsgebieden. Het is goed mogelijk dat we ons bewust worden van het feit dat kinderen gered moeten worden van de systemen waar we ze in onder brengen. Zoals het onderwijssysteem, de kinderopvang, jeugdzorg en het systeem van adoptie en gastouders. Interessant onderwerp is de spermadonatie. Er zijn regels, ja, maar spermadonoren kunnen die gemakkelijk omzeilen waardoor een man zomaar 100 kinderen kan hebben. In Engeland zijn maar een tiental spermadonoren actief. Die, inderdaad, het hele land moeten bedienen.

Ondertussen leert deze tendens je je roots en je afkomst te eren. Weten wie je vader en moeder zijn is een groot goed. Hen eren is het minste wat je kunt doen! Gelijkertijd is het goed dat we ons bewust te zijn dat we kinderen van de kosmos zijn. Dat we met elke stap die we zetten, met elke keuze die we al dan niet maken, het vermogen hebben diezelfde kosmos te revitaliseren en er iets aan terug te geven.

3-Hout in 7-metaal is een energieke tendens; let er op dat je op tijd rust neemt. Gelijkertijd laat het metaal het hout zien hoe het hoofd koel te houden als we het gevecht met de (innerlijke) draak aangaan. Het geeft richting aan het tot wildgroei geneigde hout en laat zien wat de meest logische volgende stap of beweging is.

Oh, en hout, je doet dit niet alleen laat metaal je nog even weten!

7-Metaal (Geboren In 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002 En 2011) In 2-Aarde

7-Metaal vertegenwoordigt het levensaspect kinderen. 2-Aarde staat voor de archetypische moeder, maar ook voor het levensaspect relatie. Een mooie tendens die onderzoekt op welke wijze wij, kinderen van moeder aarde, ons verhouden tot die aarde. Hoe trouw ben je aan haar? Hoe eerlijk gebruik je haar grondstoffen? Hoe vaak verraad je haar en ben je haar ontrouw?

Als kind ben je je niet bewust van het effect dat jouw handelen heeft op je moeder. Je neemt haar aanwezigheid voor vanzelfsprekend aan. Als kind ben je met je aandacht dus totaal niet op die relatie met haar, of met een ander, gericht. Sterker nog, elk kind toont een zekere mate van luchtigheid in de omgang met anderen.

Deze tendens biedt je de mogelijkheid om dit jaar om verrassend onbevangen met zowel het thema relatie, als met het thema moeder of moederschap om te gaan. Misschien dient er zich een kind aan in je relatie. Of zie je ineens heel helder hoezeer je partner zich als je kind gedraagt. Kinderen zullen in ieder geval je aandacht vragen. Dat kan ook je eventuele broers en zussen betreffen. Heb geduld met hen!

Het is een tendens die je uitnodigt om lief en tolerant te zijn voor moeders, voor leraren die ons opvoeden met hun kennis. Om dus ook lief en tolerant te zijn voor het onderwijssysteem en haar kwaliteit, daar waar jij dat kunt, te verbeteren. Bijvoorbeeld door betere certificering. Maar ook door zelf goede en betrouwbare opleiders te kiezen. Om ook daadwerkelijk een opleiding te gaan volgen!

Daarnaast leert deze tendens ons om te overleven, om terug te vallen op onze eigen energie en kracht. Op ons vermogen om onszelf in stand te houden.

2-Aarde (Geboren In 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998 En 2007) In 6-Metaal

Als we het over relatie hebben, dan komt uiteraard ook automatisch de partner om de hoek kijken. 2-Aarde staat zoals gezegd voor dit levensaspect, dat zelf in de positie van 6-metaal is geschoven dit jaar. 6-Metaal houdt er van om zaken kritisch te bekijken en te analyseren. Om duidelijk nee te zeggen tegen dat wat ongewenst is. Deze tendens zal je uitdagen om meer helderheid te brengen in je communicatie bijvoorbeeld met je partner en daar ook doelgerichter in te zijn. Zeg wat je wilt en hoe je het wilt. Vertel wanneer je iets niet zint. Als iets anders moet of niet werkt voor jou. Geef duidelijk grenzen aan. Onderwerp de regels van je relatie aan een kritisch onderzoek en stel bij waar nodig. Denk daarbij ook aan de zakelijke aspecten van een relatie zoals een testament, huwelijksvoorwaarden en financiële afspraken. Ze vragen om keuzes en duidelijkheid. Maar blijf hierin ook zuiver en waarheidsgetrouw in je communicatie!

Het is een tendens die je helpt om grenzen die door anderen zijn opgeworpen en je gevangen houden in een kooitje, te beslechten. Het is een tendens die helpt om in relaties een scheiding aan te brengen daar waar die nodig is. Het kan dus betekenen dat je als 2-aarde daadwerkelijk te maken krijgt met een scheiding. Let wel, dat kan ook een relatie met een zakenpartner of een collega betreffen.

Het biedt echter ook de mogelijkheid om de rijkdom in en van de relatie te ervaren. Om het vertrouwen dat er is te vergroten. Om onder ogen te zien dat je samen ook financieel beter af bent in deze maatschappij.

Deze tendens kan echter ook de behoefte versterken om conservatieve (voor)oordelen te versterken en te beschermen. 2-Aarde gaat over huis en haard. In de 6-metaal positie, die over grenzen en begrenzen gaat, kan dit zich laten zien als het beschermen van huis en haard en de eigen normen een waarden (2-aarde) daar veilig stellen (6-metaal). Ethiek en moraal worden getoetst en getest. Dat zorgt voor verfijning maar ook voor versterking en bekrachtiging.

Deze tendens laat zien dat het de vrouwen zijn die vaders en leraren, onze geestelijke en politieke leiders laten zien dat het allemaal wat zachter, wat vriendelijker en vrouwelijker kan en mag. Het gebeurt op een dergelijke duidelijke wijze, dat vrouwen en de archetypische moeder (2-aarde) grenzen stellen aan het patriarchaat en een begin maken om deze te her-opvoeden!

Vrouw! Geef niet op! Blijf gefocust op dat wat moet gebeuren! Blijf ook loyaal aan elkaar en aan dat wat goed is! Zorg nauwgezet en bewust voor elkaar! Maar wees ook heel duidelijk in de nieuwe koers die je wilt varen!

Interessant aan deze tendens is namelijk dat het aangeeft dat het een jaar kan worden waarin je als vrouw de mogelijkheid krijgt om je verbinding met het geestelijke, het religieuze, het spirituele te herstellen en versterken. Om een brug te slaan tussen ‘boven’ en ‘beneden’. Om de goddelijkheid in een vrouwenlichaam te zien en te ervaren. Het herinnert je aan het feit dat het lichaam dient als fysieke tempel van onze energetische ziel en goddelijkheid. Deze tendens vraagt je daarom je uitsluitend te voeden met het spirituele elixer van de kosmische waarheid! Het is niet ondenkbaar dat er als gevolg daarvan, wonderen kunnen gebeuren. Tenminste, als je je spirituele afkomst niet verloochend! Laat de vrouw in je, de wijze vrouw, de leiding nemen! Het zijn namelijk de vrouwen, de moeders, de mediatrixen die daadwerkelijk werken aan het vormgeven van een nieuwe wereld. Zij zijn de alchemisten die leven dragen en ter wereld brengen. Een nieuwe wereld. Een energetische en spirituele wereld. Nu! Het zijn de ‘zichzelf opofferende maatschappelijke losers, lees: vrouwen’ (Marjan Slob, Volkskrant 16 januari j.l.) die dat kunnen als geen ander!

Wees als docent, als opvoeder, als voorbeeld echter niet te streng en te hard voor je studenten, je kinderen, je volgers. Deze tendens kan een ‘tough love’ trekje in je aanraken. Gebruik je vriendelijkheid om de scherpe kantjes van jezelf en je wijze van communiceren af te halen. Wees lief en tolerant voor vaders en andere leraren.

De grootste impact die je kunt hebben op de wereld, is je leven te leven zoals dat door jouw ziel bedoeld is, zoals jouw ziel dat voor ogen had. Je kunt daarbij kracht putten uit je meest heilige relaties. Het zal je ook helpen als je je momenten van overvloed en van schaarste analyseert. Zo kun je ontdekken waarom je hier bent. Het zal je laten zien hoe je het beste voor jezelf en je eigen thuis kunt zorgen zodat je daardoor de groeiende inhumane wereld het hoofd kunt bieden. Zodat je een thuis kunt creëren precies daar waar je op dat moment bent. Dat geeft je de energie en de kracht om te zorgen voor datgene en diegene die het écht nodig hebben. Want zorgen voor elkaar vormt de nieuwe manier om je met elkaar te verbinden.

6-Metaal (Geboren In 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003 En 2012) In 1-Water

6-Metaal in 1-water sluit dit rijtje en brengt ons terug bij waar het begon: bij het element water. Water worstelt. Het worstelt met angst, het worstelt om boven te blijven. Deze tendens leert ons om onze angst te boven te komen en deze de baas te kunnen. Maar ook om nooit, NOOIT concessies te doen aan onze vrijheid!

Een manier om dat te doen is aan de slag te gaan om antwoorden te vinden op lang verborgen gebleven vragen of issues. Of om vragen te stellen over wat verborgen is gehouden en gebleven. Wat heb je onder je vloerkleed geschoven? Wat heeft je familie onder het vloerkleed geschoven? Wat mag je niet weten of waar mag je geen vragen over stellen? 6-Metaal kan als geen ander vingers op zere plekken leggen en doorvragen waar een ander allang heeft afgehaakt. Juist die kwaliteit, in combinatie met het vermogen van 6-metaal om tot op het bot door te gaan met fileren en analyseren, kan je bevrijden uit een emotioneel web waarin je onbewust gevangen gehouden blijft. Het analyseert je angst. Analyseer je angst! Het geeft je in ieder geval een scherp inzicht in je eigen onderwereld. Het biedt je de mogelijkheid om oude schulden af te lossen, ook de energetische! Sterker nog, het daagt je uit om je te bevrijden van deze schulden! Om een proces of processen af te sluiten. Om ergens een streep onder te zetten zodat je weer verder kunt.

Deze tendens geeft aan dat je hierin ondersteunt kunt worden en (spirituele) genezing kunt vinden met behulp van droomwerk en dieptepsychologie. Door middel van deze technieken kun je contact maken met je intuïtie en je onbewuste en werken aan genezing van je onbewuste verzet. Dat laat los, ruimt op en schept ruimte! Letterlijk geeft het ruimte en lucht aan en in je emotionele wereld.

Deze tendens helpt je om de waarheid te vinden. Jouw waarheid. Om vanuit eerlijkheid je eigen geheimen onder ogen te zien. Om dat wat toxisch, overbodig of niet passend is te elimineren. Het zuivert hetgeen je wilt geloven en bevrijdt je van illusies. Dat principe kan je ook helpen om een heldere en zuivere koers te kiezen voor je carrière.

Die analyse is nodig. Broodnodig om zo de wereld te ontdoen van mis-informatie en nep-nieuws. Om uit de stroom van communicatie die ons overspoelt en die zijn best doet om ons emotioneel te raken, de feiten te ontdekken en de eigen waarheid helder te krijgen. Het helpt ons eerst te denken voor we ons omver laten spoelen. Daardoor leer je slim om te gaan met zwakheden, met name die van het kwaad! Om deze te slim af te zijn voor het jou in zijn klauwen krijgt! Want als jij bereid bent om de diepte in te duiken, jouw dieptes in te duiken, krijg je de mogelijkheid om jouw gruzielementen te vernietigen. En als ze allemaal vernietigd zijn, heeft het kwaad geen anker meer om te overleven.

Luctor et emergo, ik worstel en kom boven. Nee. Wij worstelen en komen boven! Wij de mensen van dit land, van deze wereld. Niet de organisaties en de instellingen. Niet de banken en financiële markten. Niet de geestelijke en politieke leiders. Maar Wij! Wij maken de wereld weer van de mensen. Wij maken de wereld weer menselijk. En met de tendens van 2-aarde in de 6-metaal positie op de achtergrond, kun je ‘wij’ vooral lezen als de vrouwen!

Ja, misschien zorgt 6-metaal in 1-water er wel voor dat je gedoe krijgt met je paspoort of andere belangrijke papieren. Misschien zorgt 6-metaal in 1-water er wel voor dat je gehinderd wordt in je beweging, in je vrije beweging. Misschien zorgt 6-metaal in 1-water er wel voor dat je een been breekt of op andere wijze ‘gekluisterd’ wordt. Maar laat dit nooit, NOOIT leiden tot het doen van concessies aan onze vrijheid! Jouw vrijheid! Jouw spirituele en geestelijke vrijheid! Daarin ligt de hoop. De hoop op een betere wereld. Op een betere toekomst.

Samenvatting

’Hoop Zit In De Premisse Dat We Niet Weten Wat Er Gaat Gebeuren, En Dat Die Onzekerheid Ruimte Biedt Om Iets Te Doen.’

Onzekerheid zal er volop zijn komend jaar, maar dus ook de ruimte om iets te doen. Om het anders te doen. Dat begint bij jezelf. Door je terug te brengen bij jezelf.

De grootste impact die je kunt hebben op de wereld, is je leven te leven zoals dat door jouw ziel bedoeld is, zoals jouw ziel dat voor ogen had. Je kunt daarbij kracht putten uit je meest heilige relaties. Het zal je ook helpen als je je momenten van overvloed en van schaarste analyseert. Zo kun je ontdekken waarom je hier bent. Het zal je laten zien hoe je het beste voor jezelf en je eigen thuis kunt zorgen zodat je daardoor de groeiende inhumane wereld het hoofd kunt bieden. Zodat je een thuis kunt creëren precies daar waar je op dat moment bent. Dat geeft je de energie en de kracht om te zorgen voor datgene en diegene die het écht nodig hebben. Want zorgen voor elkaar vormt de nieuwe manier om je met elkaar te verbinden.

Terugblik

Over 2016 schreef ik in de Nine Star Ki voorspellingen: “Komend jaar dient deze koerswijziging zich in alle hevigheid aan, meer nog dan in voorgaande jaren merkbaar was.” en “Ontegenzeggelijk kunnen we ook vaststellen dat we, sinds we in 2000 in door 4-Hout en vervolgens 3-Hout gedomineerde 9-jarige periodes zijn beland, als samenleving in beweging zijn gekomen. Het komende jaar zal nog een schepje extra op het vuur gooien.” en het vuur is ons op sommige momenten zeer na aan de schenen gelegd. Door deze grote processen die op de achtergrond spelen, hebben we geleerd een individu te zijn en komt er steeds meer macht bij dit individu te liggen. Daardoor echter zijn we de ander en de samenhang veelal uit het oog verloren.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat we twijfelen over zoveel veranderingen en er ook weerstand tegen ervaren; niets lijkt nog hetzelfde te kunnen blijven. Dat we de behoefte hebben een pas op de plaats te maken is dan ook niet meer dan een logisch gevolg. En dat we onze eigen manier van leven willen beschermen lijkt daardoor ook heel verklaarbaar. In ons 3-Houtenthousiasme hebben we afgelopen jaar (2015 – N.E.) onze voordeur wagenwijd opengegooid voor vernieuwing en voor de enorme stroom vluchtelingen; we hebben ze als gasten toegelaten in ons huis, zonder al te kritisch te zijn op hun achtergrond en houding. Nu ze eenmaal met hun onhebbelijke modderschoenen bij ons op de bank zitten en hun stinkende sigarettenpeuken overal laten vallen en de lege bierflessen in het rond strooien, is het bijna niet meer mogelijk hen nog de deur te wijzen of om de voorwaarden aan te geven waaronder ze wél welkom zijn. Tegelijkertijd zijn er mensen die het goed begrepen hebben en de moed hebben opgevat om mensen te helpen en vernieuwing toe te laten, maar daarbij duidelijk zijn in het stellen van gedragsregels waar de nieuwe gasten zich aan moeten houden. Deze mensen laten zien waar het in 2016 vooral over zal gaan: we worden ons bewust dat wij de scheppers zijn van onze werkelijkheid en niet de verbruikers en dat wij, analoog daaraan, ons moeten bezinnen hoe wij ons als gast gedragen in het huis van moeder Aarde. It’s all about attitude!

Nina Elshof

Nina Elshof Feng Shui

de Feng Shui Academie

My Feng Shui